กำหนดช่วงค่า (Bins)

การกำหนดเว็บแทงบอลช่วงค่าหรือ Bins ใน Scatter Plot ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ใช้โดยตรงเหมือนกับ Histogram แต่หากคุณต้องการแสดงการกระจายของข้อมูลเว็บแทงบอลในรูปแบบของ Scatter Plot และต้องการจำแนกข้อมูลเป็นช่วงค่า คุณสามารถใช้การกำหนดช่วงค่าโดยการกำหนดขอบเขตของข้อมูลเว็บแทงบอลในแต่ละแกนของ Scatter Plot อย่างเหมาะสมตามความต้องการของคุณ

เมื่อกำหนดขอบเขตของแกน X และ Y ให้ครอบคลุมช่วงค่าที่คุณต้องการ จากนั้น Scatter Plot จะแสดงการกระจายของข้อมูลเว็บแทงบอลในช่วงนั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุของบุคคลและรายได้ของพวกเขา คุณสามารถกำหนดขอบเขตของแกน X เป็นช่วงของอายุ (เช่น 20-30, 31-40, 41-50, เป็นต้น) และแกน Y เป็นช่วงของรายได้ (เช่น 0-10,000, 10,001-20,000, เป็นต้น) ซึ่ง Scatter Plot จะแสดงข้อมูลเว็บแทงบอลในแต่ละช่วงค่าโดยแยกจุดข้อมูลตามขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

การกำหนดช่วงค่าใน Scatter Plot นี้เป็นวิธีที่ดีในการแสดงข้อมูลเว็บแทงบอลที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน โดยช่วยให้คุณสามารถจำแนกข้อมูลและทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.